Formulare privind taxele si impozitele locale

SERVICUL DE DEZVOLTARE A LOCALITATII:

SERVICUL DE AUTORITATE TUTELARA SI PROTECTIE SOCIALA:

SERVICIUL STARE CIVILA SI EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI:

SERVICIUL DE EVIDENTA FUNCIARA SI ADMINISTRATIE PUBLICA:

Serviciul de Dezvoltare a Localitatii

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de LOCUINTE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Memoriu tehnic - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000, scara 1:500 - 2 exemplare.
 • Plan de situatie pe ridicare topo in stereo 70 - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism.

In cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai trebuiesc urmatoarele:

 • Certificat de inmatriculare la registrul comertului - copie.
 • Statutul firmei - copie.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru OPERATIUNI NOTARIALE:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie.
 • Plan de incadrare in zona scara 1:2000.Copie cadastru.
 • Extras de carte funciara emis de Judecatoria Buftea.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Certificat de urbanism.
 • Anexa la cerere.
 • Act de proprietate pe teren - copie legalizata.
 • Proiectul de arhitectura complet - intocmit de arhitect autorizat prin "Ordinul National al Arhitectilor" - 2 exemplare.
 • Avizele prevazute in Certificatul de urbanism in copie si original.
 • Dovada achitarii taxei de Autorizatie de construire.

TAXA DE AUTORIZARE:

 • 0,5% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea atorizatiei - pentru construirea de LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizariei - pentru construirea ALTUI OBIECTIV DECAT LOCUINTA.
 • 1% din valoarea inscrisa in cererea pentru emiterea autorizatiei - pentru IMPREJMUIRE.
 • 800 LEI - pentru BRANSAMENTE.

» sus

 1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (APA - CANAL, ELECTRICA, GAZE NATURALE):
 • Cerere tip - se va ridica de la Registratura Primariei.
 • Act de proprietate pe teren - copie sau Certificat fiscal.
 • Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz) intocmit de: firma agreata de Consiliul local - pentru APA - CANAL - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei de Certificat de urbanism, taxa de sapatura pe domeniu public.

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea de NUMAR FACTORIAL:
 • Cerere pentru acordarea de numar factorial.
 • Copie act de proprietate pe teren - 2 exemplare.
 • Copie Autorizatie de construire sau act de proprietate pe cladire - 2 exemplare.
 • Plan de incadrare in zona - 2 exemplare.
 • Dovada achitarii taxei - 6 lei.

» sus

 1. Acte necesare RECEPTIEI LA FINALIZAREA LUCRARILOR:
 • Cerere pentru realizarea receptiei.
 • Copie dupa Autorizatia de Construire.
 • Dovada achitarii de regularizare a taxei de Autorizatie de construire.
 • Proces verbal pentru impunerea constructiei la circa financiara.

» sus

Serviciul de Autoritate Tutelara si Protectie Sociala

 1. Acte necesare pentru ocuparea postului de asistent personal al persoanei cu handicap grav:
 • In temeiul O.U.G. privind protectia persoanelor cu handicap, dosarul de angajare al asistentului personal va contine: Anexa 4 - 2 exemplare.
 • Declaratie notariala pentru anuntarea modific. - 1 exemplar.
 • Copie certificat handicapat de la Comisia de expertiza a persoaneipe care o va asista - 2 exemplare.
 • Buletin de identitate - 3 exemplare.
 • Carte de munca (pentru cei care au lucrat).
 • Certificat de casatorie - 2 exemplare.
 • Adeverinta de la Circa financiara ca nu are venituri.
 • Talon medical parafat si stampilat - 2 exemplare.
 • Ancheta sociala.
 • Avizul inspectorului sef al I.S.T.P.H. pe dosarul de angajare.
 • 2 dosare goale.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de de nastere - se acorda mamelor care au nascut al doilea copil sau urmatorii:
 • Cerere tip.
 • Buletinul de identitate al solicitantei.
 • Certificatul de nastere (original si copie xerox) al copilului pentru care se solicita indemnizatia, precum si pentru alt copil nascut anterior.
 • Dupa caz, orice alte acte in original si copie xerox, din care sa rezulte identitatea si calitatea solicitantei:
  • sentinta de divort;
  • certificat de casatorie;
  • certificat de deces al sotului;
  • negatia pentru indemnizatia de nastere.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de stat:
  1. Pentru copii in varsta de pana la 7 ani:
   • Cerere tip.
   • Certificatul de nastere al copilului, original si copie xerox.
   • Buletinul de identitate al ambilor parinti.
   • Un dosar.
   • Dupa caz, orice alte acte care sa dovedeasca identitatea sau calitatea solicitantului (in original si copie xerox):
    • sentinta de divort;
    • certificat de casatorie;
    • hotarare de incredintare a minorului;
    • decizie (dispozitie) de instituire a curatelei, tutelei.
  2. Pentru copii intre 14 - 16 ani:
   • in plus, fisa de inscriere, obligatoriu in original.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare.
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie (et. 2 cam. 26).
 • Pentru copiii in varsta de 16-18 ani, adeverinta de la unitate scolara.
 • Solicitantii cu domiciliul in alta localitate, vor prezenta copie xeroxa buletinului de identitate (paginile cu domiciliul stabil si flotant) si negatie de la Primaria de domiciliu.
 • Adeverinta de venit s-au declaratie notariala cum ca nu au venituri.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea ajutorului social:
 • Buletinele de identitate pentru toti membrii familiei.
 • Certificat de casatorie in original si copie xerox pentru persoanele casatorite si certificatele de nastere (original si copie xerox) pentru persoanele necasatorite, inclusiv copii.
 • Orice alt act (original si copie xerox), din care sa rezulte calitatea sau identitatea, cum sunt:
  • certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
  • sentinta de divort;
  • sentinta de stabilire a domiciliului copilului minor;
  • hotarare de incredintare a copilului minor;
  • actul din care rezulta calitatea de tutore sau curator;
  • sentinta de infiere (adoptie);
  • adeverinta de elev sau student pentru copii in varsta de 18 ani, care urmeaza cursuri la zi.
 • Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net din ultima luna, in cazul persoanelor incadrate in munca.
 • Adeverinte de la organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din activitati autorizate.
 • Orice alte activitati privin veniturile permanente, cum sunt:
  • Taloane sau adeverinte de pensie.
  • Taloanele de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
  • Taloane de plata a ajutorului pentru persoane cu handicap.
  • Acte privind alocatia de stat pentru copii.
  • Adeverinte privind acordarea burselor pentru elevi, studenti.
  • Proces verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol.
  • Hotarare judecatoreasca actualizata privind obligatia legala de intretinere.
  • Orice alte acte din care sa rezulte veniturile de alta natura.
 • Declaratia pe proprie raspundere privind bunurile.
 • Ancheta sociala in cazul in care persoanele care solicita ajutor social locuiesc impreuna cu alte persoane cum sunt:
  • concubini;
  • parinti si copii majori, etc.
 • Adeverinta de la Oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca, nesalariate, care nu realizeaza nici un venit din alte activitati, ori ale caror venituri din alte activitati sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara (inclusiv minorii are au implinit varsta de 16 ani, dar nu mai urmeaza cursuri la zi).
 • NOTA:Nu au aceasta obligatie:
  • Mamele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani.
  • Elevii sau studentii in varsta de peste 18 ani care urmeaza forme de invatamant la zi.
  • Cei care indeplinesc conditiile legale de pensionare la cerere (62 de ani barbatii si 57 de ani femeile).
 • Certificat privind gradul de pierdere a capacitatilor de munca, eliberat de Comisia de expertiza medicala pentru persoanele inapte de munca.

» sus

 1. Acte necesare pentru inscriere in camin de batrani:
 • Copie xerox dupa certificatul de nastere.
 • Copie xerox dupa certificatul de casatorie.
 • Cupon de pensie.
 • Adeverinta medicala de la Circa Sanitara, cu recomandarea medicului de internare in camin de batrani.
 • Aviz epidemiologic.
 • Examen coprobacteriologic.
 • Dosar.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare (copii xerox).
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie.
 • Adeverinta de la scoala.
 • Adeverinta de venit sau declaratie notariala pentru cei care nu au venituri.
 • Certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve.
 • Sentinta de divort, in cazul persoanelor divortate.
 • Hotarare de incredintare a copilului minor (dupa caz).
 • Dovada din care sa reiasa ca sotul/sotia este arestat/arestata si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul).

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
 • Se acorda conform Legii 416/2001.
 • Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii..
 • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere).
 • Pentru toti membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de nastere), sau, dupa caz, livretul de familie (copie).
 • Dupa caz, pentru copiii aflati in intretinere, Hotararea definitiva de incuvinatere a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (copie).
 • Dupa caz, pentru pensionari, Taloanele sau Adeverinte de pensie din ultima luna platita(in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele incadrate in munca, Adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana incadrata in munca (in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele fara venituri, Adeverinta eliberata de organul financiar teritorial (Directia Ganerala a Finantelor Publice a judetului Ilfov – Administratia Finantelor Publice a comunei Afumati – Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, tel: 340.51.82) din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberata cu cel mult 2 saptamani inainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(in original).
 • Dupa caz, pentru copii/nepoti, ultimul Talon de alocatie de stat sau adeverinta de elev/student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca benefiziaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia (in original).
 • Dupa caz, pentru someri, Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa (in original).
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire.
 • Ultima Factura de gaze (in original).
 • Dosar cu sina.
 • TITLU DE PROPRIETATE, Contract de vanzare-cumparare, CONTRACT DECOMODAT, CONTRACT INCHIRIERE.
 • ADEVERINTA - REGISTRU AGRICOL( PRIMARIE).
 • PATRIMONIU DE LA COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE.
 • VEZI AICI LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea stimulentului:
 • Cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012).
 • Actul de identitate al solicitantului (copie şi original).
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original).
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original).
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei.
 • Hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original).
 • Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original).
 • Certificat de căsătorie (copie şi original).
 • Adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada); a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 24 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora).
 • Decizie de reluare a activităţii.
 • Declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)
 • Dosar cu şina din carton (coperţi întregi).
 • Acte solicitate pentru plata în cont bancar - extras de cont pe numele solicitantului deschis la una dintre bancile: BANCA TRANSILVANIA, B.R.D., ALPHA BANK , C.E.C. Bank, BANK POST, VOLKSBANK

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces (in original si copii xerox):
 • Cerere tip.
 • Copie CI/BI al solicitantului (cetatean al comunei Afumati).
 • Copie certificat deces.
 • Adeverinta de salariat sau talon de pensie (dupa caz).
 • Adeverinta de la registrul agricol (primarie).
 • Actele solicitantului prin care sa dovedeasca relatia de rudenie cu decedatul(dupa caz).
 • Dovada solicitantului ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea (facturi, chitante cu numele solicitantului).
 • Dupa depunerea si inregistrarea cererii se va proceda la efectuarea anchetei sociale in functie de care se va acorda sau NU acest ajutor de inmormantare.
 • CONTACT DGASPC ILFOV- BLD. VOLUNARI , NR 94-96, ORAS VOLUNTARI, TELEFON 0213695889/0213695887, FAX 0213695888.
 • CONTACT AJIPIS ILFOV-BLD. GENERAL GHEORGHE MAGHERU, NR 7, SECTOR 1, TELEFON 0212569784/0212569692, FAX 0371601908.

» sus

 1. Acte necesare pentru ancheta sociala pentru incadrarea intr-un grad de handicap ADULTI:
 • Cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială.
 • Acte de stare civilă
 • Copie act de identitate al solicitantului.
 • In cazul copiilor copie certificat de naştere şi copii acte de identitate părinţi.
 • Dovezi de venituri, pentru solicitant.
 • Referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist.
 • Scrisoare medicală tip de la medicul de familie.

» sus

Serviciul Stare Civila si Evidenta Informatizata a Persoanei

 1. Acte necesare pentru eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE NASTERE (CASATORIE):
 • Taxa duplicat - 20 lei, se plateste la casieria Primariei.
 • Buletin de identitate.
 • Cerere tip - xerox.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea cetificatului de casatorie:
 • Buletinele de identitate pentru viitorii soti in original si copii xerox.
 • Certificatele de nastere in original si copii xerox, iar pentru cetatenii straini – certificat de nastere in original, copie xerox, si traducere legalizata la un notar public in Romania.
 • Certificatele medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii lor), casatoria se incheie in termen de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
 • Chitanta 3 RON la caseria Primariei.

» sus

 1. Acte necesare in cazul casatoriei cu un cetatean strain:
 • Pentru cetateanul roman: Buletinul de identitate.
 • Certificatul de nastere in original.
 • Certificatul medical prenuptial (valabil numai 14 zile).
 • Pentru cetateanul strain: Pasaport.
 • Adeverinta domiciliu in care sa fie mentionat ca este necasatorit sau divortat (dupa caz), tradusa si legalizata la noi in tara.
 • Certificat de nastere in original, tradus si legalizat.
 • Certificat prenuptial.
 • Dovada eliberata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legislatia lor nationala pentru incheierea casatoriei.

» sus

 1. Eliberarea Livretului de familie

Se elibereaza gratuit, la cererea scrisa a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentant legal) numai de catre serviciul de stare civila in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul.

 • Acte necesare:
  • Actele de identitate – sot si sotie (original si copie xerox).
  • Certificatul de casatorie (original si copie xerox)
  • Certificatele de nastere ale copiilor (original si copie xerox).
 • Alte acte, dupa caz:
  • Certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii(original si copie xerox).
  • Certificatul de nastere al mamei, in cazul in care nu este casatorita(original si copie xerox).
  • Hotarari judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort(original si copie xerox).
  • Documente care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor(original si copie xerox).
  • Hotarari de adoptie ale copiilor(original si copie xerox).
  • Decizii de schimbare a numelui si/sau a prenumelui ca urmare a divortului sau schimbarii pe cale administrativa (original si copie xerox). Atentie! In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, livretul va fi solicitat numai de mama. Completarea livretului de familie se face la primaria in raza careia domiciliaza petentul.

» sus

 1. Inregistrarea decesului

Competenta revine serviciului de stare civila in raza careia s-a produs evenimentul, in termen de 3 zile de la data decesului.

 • Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de deces, Adeverinta de inhumare sau incinerare:
  • Certificatul medical constatator al decesului.
  • Actul de identitate al persoanei decedate.
  • Certificatul de nastere al persoanei decedate.
  • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.
  • Livretul militar daca persoana decedata are varsta pana la 60 ani.
  • Declaratie din partea persoanei care declara decesul- daca nu exista act de identitate sau livret militar.
  • Dovada eliberata de Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea, daca decesul s-a produs prin sinucidere, accident sau alte cauze violente (termen de inregistrare 48 ore), sau daca inregistrarea decesului se face la mai mult de 3 zile de la data decesului.
  • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1 leu
  • Atentie! In cazul disparitiei unei persoane, intocmirea actului de deces se face in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, dupa caz la:
   • Primaria locului de nastere al celui declarat mort.
   • Primaria locului de domiciliu al celui declarat mort (in cazul in care nu se cunoaste locul de nastere).
   • Primaria de domiciliu a solicitantului (in cazul in care nu se cunoaste locul de nastere si nici domiciliul).
   • In cazul în care înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sai incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea.

» sus

 1. Inregistrarea nasterii

Competenta revine serviciului de stare civila din localitatea in a carei raza teritoriala s-a produs evenimentul, in termen de:

 • 15 zile de la data nasterii - pentru copilul nascut viu si aflat in viata.
 • 3 zile de la data nasterii: pentru copilul nascut mort.
 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile.

Actele necesare (originale si copii xerox), in functie de situatie:

 1. Parinti sunt casatoriti:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de casatorie al parintilor copiilor;
  • actele de identitate ale parintilor.
 2. Mama copilului nu este casatorita:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei.
 3. Parintii nu sunt casatoriti:
  • certificatul medical constatator al nasterii;
  • certificatul de nastere si actul de identitate al mamei;
  • actul de identitate al tatalui;
  • declaratie de recunoastere completata si semnata de parintii copilului;
  • dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1leu la Caseria Primariei.

Situatii particulare:

 • In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, se completeaza si semneaza de catre parinti o declaratie din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
 • Cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de Lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea se face cu aprobarea primarului, data pe declaratia scrisa in cuprinsul careia se va mentiona motivul intarzierii.
 • Inregistrarea tardiva a nasterii.
 • Daca declaratia se face dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind incuviintarea inregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.

» sus

 1. Inregistrarea adoptiei

Competenta revine primariei locului de domiciliu al adoptatului sau primariei in raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. Daca adoptatul este cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in strainatate, actul se intocmeste la Primaria Sectorului 1.

 • Actele necesare:
  • sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila (in original);
  • certificatul de nastere al adoptatului (in original);
  • certificatul de casatorie al adoptatorilor (in original);
  • acte de identitate (adoptatori si adoptat) (in original).
 • Situatii particulare:
  • Inregistrarea adoptiei din strainatate.
   Acte necesare:
   • sentinta adoptie strainatate (original, copie xerox si traducere legalizata la un birou notarial din Romania).
   • Certificatul casatorie adoptatori ( adoptator ), tradus, legalizat si apostilat– daca este cazul.
   • Certificatul de nastere al adoptatului si dupa caz, certificatul de casatorie si certificatele de nastere ale copiilor.Actul de identitate al adoptatului sau procura.
   • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1 leu.

Atentie!

 • In cazul sentintelor de adoptie pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene, inscrierea se face cu aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea actelor in prealabil la serviciul stare civila.
 • In cazul sentintelor de adoptie pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.

» sus

 1. Inscrierea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile

Se realizeaza urmatoarele situatii:

 • stabilirea paternitatii;
 • contestarea recunoasterii;
 • incuviintarea purtarii numelui;
 • tagaduire a paternitatii (se face la cererea persoanei interesate);
 • divort;
 • rectificari sau completari de acte;
 • desfieri.

Actele necesare:

 • cerere tip;
 • hotarare judecatoreasca–copie legalizata de catre Grefa instantei care a pronuntat-o avand mentiunea "definitiva si irevocabila";
 • act de identitate;
 • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei.

Situatii particulare:

 • Inscrierea divortului pronuntat in strainatate - se face la primaria care are in pastrare actul de casatorie.
  • Acte necesare:
   • cerere tip;
   • actul de identitate;
   • sentinta judecatoreasca din strainatate in original, copie xerox si traducere legalizata la un notar public din Romania;
   • declaratie notariala din partea sotilor(sotului) cu privire la numele sotilor dupa divort (cand nu este mentionat in sentinta de divort);
   • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei.

Atentie!

 • In cazul sentintelor de divort pronuntate intr-un stat membru UE, inscrierea se face cu aprobarea I.N.E.P., dupa depunerea in prealabil a actelor.
 • In cazul sentintelor de divort pronuntate in celelalte state, inscrierea se face dupa ce hotararea straina a fost recunoscuta de catre tribunalul competent, respectiv Tribunalul Bucuresti sau dupa caz Tribunalul Judetean al locului de incheiere al casatoriei.
 • Pentru cetatenii romani care au pierdut cetatenia romana, inscrierea divortului si a schimbarii numelui pronuntate in strainatate se face cu aprobarea INEP prin inscriere de mentiune pe marginea actelor de stare civila.

» sus

 1. Schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativa
 • Actele necesare:
  • cererea tip pentru publicare in Monitorul Oficial - avizata de primaria locului de depunere;
  • monitorul Oficial in care s-a facut cunoscuta solicitarea de schimbare de nume;
  • certificatele de stare civila (nastere, casatorie, ale copiilor minori - dupa caz, deces) - in original si copii legalizate la notariat, cf. O.G. nr. 41/2003;
  • sentinta de divorţ – copie legalizată de Grefa instanţei care a pronunţat-o.
 • Alte acte - dupa caz:
  • actul de consimtamant al celuilalt sot / parinte daca se schimba numele de familie comun purtat in timpul casatoriei, respectiv al copilului, autentificat la un notar public;
  • incuviintarea autoritatii tutelare pentru copii minori, dupa caz, daca parintii nu se inteleg cu privire la nume;
  • cazier fiscal - de la Directia Finantelor Publice Bucuresti;
  • cazier judiciar - de la sectia de politie de domiciliu;
  • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
  • chitanta taxa 1 leu la Caseria Primariei;
  • taxa de schimbare a numelui: 10 lei (se achita in cazul aprobarii).
 • Atentie!
  • Dosarul pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania se depune la primaria de domiciliu.
  • Dosarul pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate se depune la primaria ultimului domiciliu avut in Romania, iar pentru cei care n-au avut vreodata domiciliul in Romania, la Primaria Afumati.
  • Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa pot prezenta in locul cazierului fiscal, o declaratie pe proprie raspundere, data la un notar din strainatate cu Apostila – cf. Conventiei Haga sau la Ambasada/Consulatul Romaniei din tara respectiva, din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman si nu sunt inregistrati in cazierul fiscal, sub sanctiunea prevazuta in cazul nerespectarii articolului 292 Cod penal (fals in declaratii).

» sus

 1. Inscrierea schimbarii numelui pronuntat in strainatate.

Se face cu aprobarea I.N.E.P., la solicitarea titularului actului sau a imputernicitului acestuia.

 • Actele necesare:
  • cerere tip;
  • actul de identitate;
  • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare in original, copie xerox si traducere legalizata la un notar public in Romania;
  • procura speciala autentificata in tara de un notar public sau in strainatate, de ambasada Romaniei, consulatul Romaniei sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la Haga din anul 1961;
  • pasaportul romanesc in termen de valabilitate sau adeverinta emisa de DG Pasapoarte - Serviciul Migrari si Cetatenie (in cazul in care nu face dovada cetateniei romane).
 • Atentie!
  • De consultat listele statelor de la inceputul pliantului. Actele se depun la primaria care are in pastrare actul de naştere. Copiile actelor se depun in dublu exemplar cf. Circularei comune nr. 19 (copii xerox care raman la cerere şi un rând de copii la actul de stare civilă în baza căruia a fost emis certificatul).

» sus

 1. Transcrierea actelor de stare civila intocmite in strainatate pentru cetateni romani
 • Competenta revine astfel:
  • pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara: primaria de domiciliu;
  • pentru copiii sub 18 ani: primaria ultimului domiciliu avut in tara al parintelui cetatean roman;
  • pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate: primaria ultimului domiciliu avut in tara;
  • pentru cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania: Primaria Sectorului1.
 • Actele necesare:
  • cerere tip;
  • actul original si copie xerox;
  • traducerea legalizata a actului original la un notar public din Romania sau din strainatate (dar numai cu Apostila Haga);
  • dovada cetateniei romane (B.I./C.I., pasaport romanesc valabil, adeverinta de cetatenie – eliberata de Directia Generala de Pasapoarte, cu sediul in Bucuresti, str. N.Iorga nr. 27, certificat de cetatenie – eliberat de Ministerul de Justitie);
  • procura speciala, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de oficiul consular roman din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Conventiei de la Haga, in cazul cetatenilor romani domiciliati in strainatate;
  • adeverinta cu privire la ultimul domiciliu avut in Romania obtinuta de la politia ultimului domiciliu sau cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate;
  • declaratie autentificata (sot si sotie) cu privire la numele purtat in urma casatoriei, in situatia in care cererea de transcriere este facuta prin imputernicit iar in cuprinsul certificatului nu se regaseste numele sotilor dupa casatorie;
  • dovada desfacerii casatoriei anterioare (daca este cazul) pentru cetatenii nascuti pe teritoriul Romaniei;
  • copii de pe certificatul de nastere pentru cetatenii nascuti pe teritoriul Romaniei.

» sus

 1. Eliberare duplicate acte de stare civila, certificate si dovezi de nastere, casatorie, deces, din arhiva proprie si de la alte Primarii.
 • Actele necesare:
  • Cerere tip;
  • Actul de identitate;
  • Dovada achitare taxa extrajudiciara de timbru: 1leu la Caseria Primariei.
 • Alte acte, dupa caz:
  • mandat de reprezentare - procura speciala autentificata de un notar public din Romania (in cazul persoanelor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, autentificata de ambasada Romaniei, consulatul Romaniei sau notar cu Apostila Haga) sau împuternicire avocaţială (cf. Circularei INEP din 26. 08. 2005).
  • Dovada de la medic pentru persoanele nedeplasabile.
  • Hotararea judecatoreasca de incredintare, definitiva si irevocabila sau decizie de tutore eliberata de Serviciul Autoritate Tutelara pentru minori.
 • Atentie:
  • Cetatenii romani care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt casatoriti, se pot adresa primariei care are in pastrare actul de nastere, institutie care va elibera dovada de celibat.

» sus

 1. Rectificarea actelor de stare civila
 • (conf. Legii 117/04.05.2006 de modificare si completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila, intrata in vigoare la data 08.09.2006). Cererea se depune la primaria care are pastrare actul, insotita de documente justificative (certificate de starea civila);
 • rectificarea se face in termenul dispozitiei Primarului.

» sus

Serviciul de Evidenta Funciara si Administratie Publica

 1. Acte necesare pentru obtinerea adeverintei din registrul agricol:
 • Cerere tip;
 • Taxa 1 leu.
 • NOTA: Cererile se inregistreaza la secretariatul Primariei.

» sus

In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, cand ne contactati sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati informatiile cu caracter personal.

In cadrul Primariei Comunei Afumati au fost initiate demersurile necesare in scopul implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Citeste Politica de confidentialitate GDPR

Am citit

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GDPR

Precizam faptul ca, in cadrul Primariei Comunei Afumati au fost initiate demersurile necesare in scopul implementarii noilor dispozitii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Avand in vedere faptul ca aceasta institutie prelucreaza «pe scara larga» date cu caracter personal, institutia este obligata sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Primaria Comunei Afumati precizeaza ca a desemnat persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO) in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Uniunii Europene.

Politica de Confidentialitate

Va multumim ca vizitati site-ul nostru.
In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, cand ne contactati sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati informatiile cu caracter personal.
Din acest considerent scopul acestei Politici de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta ce fel date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu aceste date.
in conformitate cu dispozitiile legale, operatorul trateaza cu seriozitate confidentialitatea si nu vinde niciodata listele sau adrese de e-mail.
Informatiile nu vor fi oferite unor terte persoane fara a va informa in prealabil.
Scopul pentru care este reglementata o astfel de Politica de confidentialitate este acela de a va aduce la cunostinta toate informatiile de care dumneavoastra aveti nevoie sa luati la cunostinta inainte de a furniza datele cu caracter personal ce va apartin.
Speram ca le veti citi cu atentie.

Prin navigarea pe site-ul www.primariaafumati.ro sau prin contactarea noastra prin formular declarati ca ati fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

DEFINITII

Site-ul www.primariaafumati.ro este proprietatea institutiei Primariei Afumati cu sediul in Soseaua Bucuresti-Urziceni , nr. 151, comuna Afumati, judet Ilfov, avand codul identificare fiscala : 4420708.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), www.primariaafumati.ro este operator de date cu caracter personal.
Cand spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Termenul „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Potrivit legislatiei in vigoare, dumneavoastra, in calitate de vizitator al site-ului reprezentati o „persoana vizata”, adica o persoana fizica identificata sau identificabila.
Persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Pe parcursul desfasurarii activitatii societatea isi poate schimba Politica de confidentialitate. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

SOLICITARI SI LAMURIRI
Pentru ori informatii suplimentare, clarificari ori lamuriri asupra prelucrarii datelor dumneavoastra va stam la dispozitie pentru va aduce la cunostinta toate informatiile necesare de care aveti nevoie.
in acest sens ne puteti scrie la adresa de e-mail secretariat@primariaafumati.ro

TIPURILE DE INFORMAtII PE CARE SOCIETATEA LE PRELUCREAZa

a) Informatiile furnizare de catre dumneavoastra in baza unui consimtamant
in momentul in care completati rubricile de pe site, cand ne contactati prin telefon sau e-mail, ori ne comunicati prin orice alta modalitate, in mod voluntar informatiile pe care prelucram. Aceste informatii poi include numele, prenumele, adresa de e-mail.
Oferindu-ne aceste informatii, noi le pastram in conditii de securitate si confidentialitate in baza noastra de date.
b) Informatii colectate in mod automat
Atunci cand utilizati site-ul nostru chiar si in scop informativ, este posibil sa va colectam informatii despre vizita pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ati interactionat cu site-ul.
Aceste informatii pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.


TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in ceea ce priveste oferirea voluntar prin postarea unui comentariu, temeiul prelucrarii este obligatia noastra legala de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar si interesul nostru legiti de a oferi cititorilor site-ului transparenta si informare.
in privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul.
Odata cu accesarea site-ului, consimtamantul este exprimat in mod valabil asupra prelucrarii.

SCOPURI DETERMINATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

In vederea formularii unor raspunsuri pentru intrebarile adresate de catre persoanele ce utilizeaza site-ul;
Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite.

DURATA STOCARII DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor determinate, dar nu mai mult de 3 luni de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu societatea.

TRANSFERUL DATELOR CaTRE TERTE PERSOANE

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre : autoritati de stat (Inspectoratul Teritorial de Munca, ANAF, instante de judecata, Ministerul Public, autoritati fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati contabili, experti, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate in calitate de angajat, societati de arhivare, hoteluri, agentii de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training si evaluare a performantei, platforme de recrutare) si alti destinatari pe care angajatorul ii nominalizeaza in mod expres, potrivit prevederilor legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.
Mentionam ca datele mai pot fi transferate si altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile angajatului.

TRANSFERUL DATELOR CaTRE STATE TERTE

Va informam ca in prezent, operatorul nu transfera datele cu caracter personal ale persoanei vizate catre state din afara Uniunii Europene.
in cazul in care aceasta politica va fi modificata, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator, i se vor prezenta garantiile aferente si i va solicita consimtamantul.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de retragere a consimtamantului ;

in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului.

Dreptul de acces ( Art. 13 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, avand si dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare ( Art. 16 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine, fara intarziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Avand in vedere scopurile in care au fost prelucrate aceste date, Persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere ( Art. 17 Regulament )

In ipoteza in care :

i. Datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor stabilite.
ii. S-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare.
iii. Opunerea de catre Persoana vizata a prelucrarii datelor.
iv. Prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii ( Art. 18 Regulament)
In urmatoarele situatii :

1. Persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
2. prelucrarea este ilegala, iar Persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
4. Persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor ( Art. 20 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc şi pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care :
a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor.

Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.