SERVICUL DE PROTECTIE SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA:
Serviciul de Protectie Sociala si Autoritate Tutelara
 1. Acte necesare pentru ocuparea postului de asistent personal al persoanei cu handicap grav:
 • In temeiul O.U.G. privind protectia persoanelor cu handicap, dosarul de angajare al asistentului personal va contine: Anexa 4 - 2 exemplare.
 • Declaratie notariala pentru anuntarea modific. - 1 exemplar.
 • Copie certificat handicapat de la Comisia de expertiza a persoaneipe care o va asista - 2 exemplare.
 • Buletin de identitate - 3 exemplare.
 • Carte de munca (pentru cei care au lucrat).
 • Certificat de casatorie - 2 exemplare.
 • Adeverinta de la Circa financiara ca nu are venituri.
 • Talon medical parafat si stampilat - 2 exemplare.
 • Ancheta sociala.
 • Avizul inspectorului sef al I.S.T.P.H. pe dosarul de angajare.
 • 2 dosare goale.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de crestere copil:
 • Cerere tip.
 • Declaratie tip.
 • Adeverinta Angajator.
 • Declaratie Indemnizatie MAMA.
 • Declaratie Indemnizatie TATA.
 • Buletinul de identitate al parintilor.
 • Certificatul de nastere (original si copie xerox) al copilului pentru care se solicita indemnizatia, precum si pentru alt copil nascut anterior.
 • Dupa caz, orice alte acte in original si copie xerox, din care sa rezulte identitatea si calitatea solicitantei:
  • sentinta de divort;
  • certificat de casatorie;
  • certificat de deces al sotului;
  • decizie suspendare contract pe perioada de 2 ani.
  • adeverinta de la medicul de familie cu perioada de PRE si POST natal.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de stat:

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare.
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie (et. 2 cam. 26).
 • Pentru copiii in varsta de 16-18 ani, adeverinta de la unitate scolara.
 • Solicitantii cu domiciliul in alta localitate, vor prezenta copie xeroxa buletinului de identitate (paginile cu domiciliul stabil si flotant) si negatie de la Primaria de domiciliu.
 • Adeverinta de venit s-au declaratie notariala cum ca nu au venituri.

» sus

 1. Acte necesare pentru intocmirea ajutorului social:
 • Buletinele de identitate pentru toti membrii familiei.
 • Certificat de casatorie in original si copie xerox pentru persoanele casatorite si certificatele de nastere (original si copie xerox) pentru persoanele necasatorite, inclusiv copii.
 • Orice alt act (original si copie xerox), din care sa rezulte calitatea sau identitatea, cum sunt:
  • certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve;
  • sentinta de divort;
  • sentinta de stabilire a domiciliului copilului minor;
  • hotarare de incredintare a copilului minor;
  • actul din care rezulta calitatea de tutore sau curator;
  • sentinta de infiere (adoptie);
  • adeverinta de elev sau student pentru copii in varsta de 18 ani, care urmeaza cursuri la zi.
 • Adeverinta din care sa rezulte venitul brut si net din ultima luna, in cazul persoanelor incadrate in munca.
 • Adeverinte de la organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din activitati autorizate.
 • Orice alte activitati privin veniturile permanente, cum sunt:
  • Taloane sau adeverinte de pensie.
  • Taloanele de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala sau a alocatiei de sprijin.
  • Taloane de plata a ajutorului pentru persoane cu handicap.
  • Acte privind alocatia de stat pentru copii.
  • Adeverinte privind acordarea burselor pentru elevi, studenti.
  • Proces verbal de impunere si/sau declaratia de impunere privind impozitul pe venitul agricol.
  • Hotarare judecatoreasca actualizata privind obligatia legala de intretinere.
  • Orice alte acte din care sa rezulte veniturile de alta natura.
 • Declaratia pe proprie raspundere privind bunurile.
 • Ancheta sociala in cazul in care persoanele care solicita ajutor social locuiesc impreuna cu alte persoane cum sunt:
  • concubini;
  • parinti si copii majori, etc.
 • Adeverinta de la Oficiul fortei de munca pentru persoanele apte de munca, nesalariate, care nu realizeaza nici un venit din alte activitati, ori ale caror venituri din alte activitati sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara (inclusiv minorii are au implinit varsta de 16 ani, dar nu mai urmeaza cursuri la zi).
 • NOTA:Nu au aceasta obligatie:
  • Mamele care au in ingrijire copii in varsta de pana la 7 ani.
  • Elevii sau studentii in varsta de peste 18 ani care urmeaza forme de invatamant la zi.
  • Cei care indeplinesc conditiile legale de pensionare la cerere (62 de ani barbatii si 57 de ani femeile).
 • Certificat privind gradul de pierdere a capacitatilor de munca, eliberat de Comisia de expertiza medicala pentru persoanele inapte de munca.

» sus

 1. Acte necesare pentru inscriere in camin de batrani:
 • Copie xerox dupa certificatul de nastere.
 • Copie xerox dupa certificatul de casatorie.
 • Cupon de pensie.
 • Adeverinta medicala de la Circa Sanitara, cu recomandarea medicului de internare in camin de batrani.
 • Aviz epidemiologic.
 • Examen coprobacteriologic.
 • Dosar.

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • Cerere tip completata de solicitant.
 • Declaratie Alocatie Sustinere Familie.
 • Declaratie Venitul Minim Garantat (ajutor social).
 • Buletinele de identitate ale parintilor si certificatele de nastere ale copiilor, pentru confruntare (copii xerox).
 • Copie xerox a Certificatului de casatorie.
 • Copii xerox de pe fiecare pagina completata a Livretului de familie.
 • Adeverinta de la scoala.
 • Adeverinta de venit sau declaratie notariala pentru cei care nu au venituri.
 • Certificat de deces, in cazul persoanelor vaduve.
 • Sentinta de divort, in cazul persoanelor divortate.
 • Hotarare de incredintare a copilului minor (dupa caz).
 • Dovada din care sa reiasa ca sotul/sotia este arestat/arestata si nu participa la intretinerea copiilor (unde este cazul).

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
 • Se acorda conform Legii 416/2001.
 • Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii..
 • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere).
 • Pentru toti membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de nastere), sau, dupa caz, livretul de familie (copie).
 • Dupa caz, pentru copiii aflati in intretinere, Hotararea definitiva de incuvinatere a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului (copie).
 • Dupa caz, pentru pensionari, Taloanele sau Adeverinte de pensie din ultima luna platita(in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele incadrate in munca, Adeverinte din care sa rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana incadrata in munca (in original).
 • Dupa caz, pentru persoanele fara venituri, Adeverinta eliberata de organul financiar teritorial (Directia Ganerala a Finantelor Publice a judetului Ilfov – Administratia Finantelor Publice a comunei Afumati – Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sector 3, tel: 340.51.82) din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberata cu cel mult 2 saptamani inainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(in original).
 • Dupa caz, pentru copii/nepoti, ultimul Talon de alocatie de stat sau adeverinta de elev/student, eliberate recent, in care sa se mentioneze daca benefiziaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia (in original).
 • Dupa caz, pentru someri, Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completa (in original).
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire.
 • Ultima Factura de gaze (in original).
 • Dosar cu sina.
 • TITLU DE PROPRIETATE, Contract de vanzare-cumparare, CONTRACT DECOMODAT, CONTRACT INCHIRIERE.
 • ADEVERINTA - REGISTRU AGRICOL( PRIMARIE).
 • PATRIMONIU DE LA COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE.
 • VEZI AICI LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL

» sus

 1. Acte necesare pentru obtinerea stimulentului:
 • Cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012).
 • Actul de identitate al solicitantului (copie şi original).
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original).
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original).
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei.
 • Hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original).
 • Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original).
 • Certificat de căsătorie (copie şi original).
 • Adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada); a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 24 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora).
 • Decizie de reluare a activităţii.
 • Declaraţia celuilalt părinte (se completează în faţa funcţionarului)
 • Dosar cu şina din carton (coperţi întregi).
 • Acte solicitate pentru plata în cont bancar - extras de cont pe numele solicitantului deschis la una dintre bancile: BANCA TRANSILVANIA, B.R.D., ALPHA BANK , C.E.C. Bank, BANK POST, VOLKSBANK

» sus

 1. Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces (in original si copii xerox):
 • Cerere tip.
 • Copie CI/BI al solicitantului (cetatean al comunei Afumati).
 • Copie certificat deces.
 • Adeverinta de salariat sau talon de pensie (dupa caz).
 • Adeverinta de la registrul agricol (primarie).
 • Actele solicitantului prin care sa dovedeasca relatia de rudenie cu decedatul(dupa caz).
 • Dovada solicitantului ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea (facturi, chitante cu numele solicitantului).
 • Dupa depunerea si inregistrarea cererii se va proceda la efectuarea anchetei sociale in functie de care se va acorda sau NU acest ajutor de inmormantare.
 • CONTACT DGASPC ILFOV- BLD. VOLUNARI , NR 94-96, ORAS VOLUNTARI, TELEFON 0213695889/0213695887, FAX 0213695888.
 • CONTACT AJIPIS ILFOV-BLD. GENERAL GHEORGHE MAGHERU, NR 7, SECTOR 1, TELEFON 0212569784/0212569692, FAX 0371601908.

» sus

 1. Acte necesare pentru ancheta sociala pentru incadrarea intr-un grad de handicap ADULTI:
 • Cerere din partea persoanei care solicită ancheta socială.
 • Acte de stare civilă
 • Copie act de identitate al solicitantului.
 • In cazul copiilor copie certificat de naştere şi copii acte de identitate părinţi.
 • Dovezi de venituri, pentru solicitant.
 • Referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist.
 • Scrisoare medicală tip de la medicul de familie.

» sus

Servicii OnLine

Protectie sociala